TED University

Giriş

Resmi açıklamayı okuyun

TED

Ãlkenin modernleÅmesi için eÄitim rolünün yaÅamsal öneme sahip olduÄuna inanan Mustafa Kemal Atatürk, Kasım 1925'te TBMM'nin açılıŠtöreninde yaptıÄı konuÅmada, Türkiye'de modern bir eÄitim sistemi için belirlenen hedef, özel teÅebbüsün katılımına ihtiyaç duyuldu. Türk EÄitim DerneÄi, 31 Ekim 1928'de bu vizyona dayanarak Atatürk'ün ve arkadaÅlarının öncül çabalarına paralel olarak kurulmuÅtur. 12 Aralık 1939'da Bakanlar Kurulu kararı ile "Kamu Yararları BirliÄinin" yasal statüsü elde edildi.

TüzüÄünün ikinci fıkrasında da belirtildiÄi gibi, Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅkanı, Türk EÄitim DerneÄi'nin Koruyucusudur. TED, sınırlı gelirli baÅarılı öÄrencilere burs veren, hem yurt içinde hem yurt dıÅında eÄitim dili olarak okul ve yurtlar açan, eÄitim seviyesini yükseltmek için bilimsel platformlar oluÅturan uzun süredir kurulmuÅ bir sivil toplum örgütüdür. çaÄdaÅ dünya standartlarına paralel olarak Türkiye'de eÄitim sisteminin sorunları ve olası çözümleri hakkında farkındalık yaratmakta ve Türk eÄitim politikalarının oluÅturulmasına katkıda bulunmaktadır. Åu an itibariyle TED, 38 okul, 2 temsil bürosu, öÄrenci yurdu, mezunlar bürosu ve okullarıyla baÄlı birçok spor klübüne sahiptir.

TEDÃ

TED Ãniversitesi (TEDU), 1928 yılından bu yana Türkiye'de eÄitim geliÅimine öncülük eden Türk EÄitim DerneÄi (TED) tarafından 2012 yılında kurulmuÅtur. TEDU, yüksek öÄrenime entegre bir yaklaÅım ve yüksek kaliteli bir öÄrenci odaklı eÄitim deneyimi sunan ilerici bir akademik kurumdur. Akademik olarak titiz ders kursları, dinamik öÄretim, anlamlı araÅtırma ve öÄrencilerin yurtiçi ve yurtdıÅında meÅgul olabilme fırsatları sayesinde, sosyal sorumluluk sahibi, küresel anlamda düÅünen, yaÅam boyu öÄrenenlerden oluÅan farklı bir topluluk kurmaya çalıÅıyoruz.

ÃÄrencileri, TEDU'da sürekli öÄrenme ve üretim ortamına aktif olarak katılmaya ve çok fazla burs imkânı olan bir TEDU öÄrencisi olma ayrıcalıÄından yararlanmaya davet ediyoruz.

Misyon ve vizyon

  • Türkçe ve yabancı dilde kaliteli eÄitim veren okullar kurun.
  • Deneyimi ülke çapında okul öncesi eÄitimden üniversiteye kadar her seviyedeki eÄitim düzeyine geçirin.
  • ÃÄrencilere konut saÄlama ve ülke çapında burslar saÄlayarak baÅarılı öÄrencilerin finansal ihtiyaçlarını karÅılamayı destekleme.
  • Türk eÄitim standartlarını çaÄdaÅ seviyelere çekmek için bilimsel platformlar oluÅturun.
  • Sivil inisiyatifin faaliyetlerini uluslararası platformlara da geniÅletin.
  • Mevcut eÄitim sistemi için sorunlar ve çözüm konusunda sosyal farkındalık yaratmak için araÅtırma projeleri yürütmek.
  • Türk eÄitim politikasının formülasyonunda aktif rol alın.

Konumlar

Ankara

Address
Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya ANKARA
Ankara, Ankara, Türkiye